Lưu trữ thẻ: hoàng bơ thuỷ cung

Tìm Hiểu Thần Tích Và Văn Chầu Ông Hoàng Bơ Thủy Cung (đền Hưng Long)

Cổ nhân có câu : “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”, nghĩa là người sống nhân đức thì trời đất sẽ ủng hộ giúp đỡ. Từ thủa xưa, mỗi khi đất nước nguy biến, nhân dân cực cực đều xuất hiện những vị anh hùng cứu dân hộ quốc. Theo tâm linh người Việt, […]