Lưu trữ thẻ: cửu trùng vương mẫu

Các ngày tiệc chính trong năm của tín ngưỡng Tứ phủ

Các ngày Tiệc chính trong năm để cho các đệ tử con cái tứ phủ cũng như muôn dân trăm họ được biết rõ về các ngày tiệc mà tìm đến cửa các Ngài nhé ! Ngày 15,16/2:ngày tiệc của Chúa Bói Đệ Nhị Nguyệt Hồ(ngự tại Ga Kép-Bắc Giang). -Ngày 20/2:Tiệc Mẫu Mẹ đệ […]